H.R. Zuid Holland Zuid

Artikel

Inhoudsopgave

Aanvulling
op statuten

1

Leden

Art. 4

2

Verkrijging lidmaatschap

Art. 5 t/m 7

3

Verlies lidmaatschap

Art. 8

4

Rechten en verplichtingen van de leden

 

5

Contributies

Art. 9

6

Bestuur, waaronder:

 

6.1

Samenstelling

Art. 10 lid 1

6.2

Rooster van aftreden

Art. 11 lid 2

6.4

Kandidaatstelling

Art. 10 lid 2

6.7

Bestuursbesluiten

 

6.8

Instellen commissies (zie tevens art.1 0)

Art. 12 lid 3

7

Individuele bestuurstaken, waaronder:

Art. 10 lid 7

7.1

De voorzitter

Art. 17 en 18 lid 1

7.2

De secretaris

Art. 4 lid 4

7.3

De penningmeester

Art. 13 lid 2, 3 en 8

7.4

De competitieleider

 

7.5

De wedstrijdleider

 

7.6

De schooldamleider

 

7.7

De Jeugdleider

 

7.8

Alle bestuursleden

 

8

Bestuursvergaderingen

 

9

Algemene vergadering

Art. 7 t/m 21  Art. 14 t/m 18 

10

Kascontrole- en andere commissies, zoals:

 

10.1

De kascontrolecommissie

Art.13 lid 4,5 en 6

 

 

Art. 14 lid 3c

10.2

De beroepscommissie

Art. 12 lid 3,

 

 

Art. 14 lid 3c

10.3

De redactiecommissie

Art. 12 lid 3

 

 

Art. 14 lid 3c

  10.4

Webmaster

Art. 12 lid 3 Art. 14 lid 3c

11

Tuchtrechtspraak

Art. 8 lid 1 c/d en lid 4

12

Slotbepalingen

Art. 21

 

Vastgesteld op de Algemene
Vergadering van ZHZ d.d. 26 mei 2010.

 

 

 

Leden

Artikel 1

De Provinciale dambond de ZHZ bestaat uit:

 

Plaatselijke
damverenigingen en haar leden die in de volgende categorieën zijn
ingedeeld:

 

1.1        
Seniorleden, zijn natuurlijke personen die op 31 december van het lopende kalenderjaar de
leeftijd van 20 jaar hebben bereikt. Met als bijzondere categorieën Leden van
verdienste en Ereleden, die door de algemene vergadering als zodanig zijn
benoemd. Zij hebben kosteloos recht van toegang tot alle door de ZHZ
georganiseerde wedstrijden en hebben in de algemene vergadering een adviserende
stem (ereleden betalen geen ZHZ contributie).
Een indicatie voor de benoeming van ereleden en leden van verdienste is het bestuurlijk voor
de ZHZ (of haar voorgangers) actief geweest zijn gedurende circa 25 jaar respectievelijk 10 jaar, of korter, bijvoorbeeld bij het bereiken van een bepaalde leeftijd of jubileum.

 

1.2        
Jeugdleden, zijn natuurlijke personen die op 31 december van het lopende kalenderjaar de
leeftijd van 20 jaar nog niet hebben bereikt. Deze groep wordt als volgt
onderverdeeld: Welpen, Pupillen, Aspiranten en Junioren (zij die op 31 december
respectievelijk nog geen 11, 14, 17 en 20 jaar zijn).

 

 

Verkrijginglidmaatschap

Artikel
2

2.1        
Om als
vereniging lid van de ZHZ te kunnen worden, dient zij zich schriftelijk aan te
melden bij de secretaris van de KNDB. Bij de aanmelding dient opgegeven te
worden de naam en het adres van de vereniging, de namen, adressen, geboortedata
en geslacht van de leden, alsmede hun eventuele functie in de vereniging.

 

2.2        
Natuurlijke personen, die zich als lid wensen aan te sluiten, melden zich eerst aan bij een
plaatselijke damvereniging of bij de secretaris van de KNDB en/of ZHZ. Men geeft
daarmee te kennen lid te willen worden van de KNDB en de ZHZ.

 

2.3        
Indien het bestuur (KNDB of ZHZ) binnen één maand na aanmelding geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt, dan is het lidmaatschap verkregen met ingang van de datum waarop
de aanmelding plaatsvond.

 

2.4        
Tegen een afwijzende beslissing staat beroep open bij de algemene vergadering.

 

Verlies lidmaatschap

Artikel 3

3.1        
Opzegging
door een vereniging vindt plaats bij de secretaris van de KNDB met inachtneming
van een opzegtermijn van 3 maanden. Een afschrift van de opzegging dient aan de
secretaris van de ZHZ gestuurd te worden. Het lidmaatschap eindigt bij de
aanvang van het volgende kalenderjaar.

 

3.2        
Opzegging
van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk bij de secretaris van
de vereniging waar hij als lid staat ingeschreven. Het lidmaatschap eindigt bij
de aanvang van het volgende kalenderjaar, vallend op 1
januari.

 

3.3        
Opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap door de landelijke bond is bindend en
wordt door de ZHZ en alle plaatselijke damverenigingen overgenomen.

 

Rechten en verplichtingen van de leden

Artikel 4

4.1        
De leden
hebben het recht deel te nemen aan de door of namens ZHZ georganiseerde
activiteiten.

 

4.2        
De leden, voor zover natuurlijke personen, kunnen verkozen worden in alle functies van de
ZHZ. De leden hebben de plicht de statuten, reglementen en besluiten van de KNDB
en de ZHZ na te leven.

 

4.3        
Damverenigingen dienen hun statuten en huishoudelijk reglement in overeenstemming te brengen met de statuten. en het huishoudelijk reglement van de ZHZ.

 

Contributies

Artikel 5

5.1        
De contributiegelden worden vastgesteld tijdens de algemene vergadering en worden
eens per half jaar door de penningmeester van de aangesloten damverenigingen aan
de provinciale penningmeester bij vooruitbetaling afgedragen.

 

5.2        
In principe geschiedt de contributievaststelling naar analogie van hetgeen de KNDB in rekening brengt.

 

5.3        
Contributie is verschuldigd vanaf de eerste dag van het jaar waarin men lid wordt tot en met
de laatste dag van het jaar waarin men het lidmaatschap heeft beëindigd.

 

5.4        
Nieuwe leden, zij die in het voorafgaande kalenderjaar bij die vereniging geen lid van de
KNDB waren, zijn in het jaar van hun aanmelding, ongeacht hun leeftijdscategorie , een gereduceerd door de KNDB vastgestelde contributie verschuldigd.

 

 

Bestuur

Artikel 6

6.1        
Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester bestaat het bestuur uit een
competitieleider, wedstrijdleider, jeugdleider en een schooldamleider. Zij
hebben gedurende drie achtereen volgende jaren zitting en kunnen zich
onmiddellijk herkiesbaar stellen.

 

6.2        
Het rooster van aftreden is zodanig vastgesteld, dat aftredend is: Voorzitter,
tegelijk met de wedstrijdleider.Secretaris, tegelijk met competitieleider en jeugdleider. Penningmeester, tegelijk met de schooldamleider.

 

6.3        
Het bestuur kan een notulist benoemen. Deze heeft in een bestuursvergadering geen
stemrecht.

 

6.4        
Voor de verkiezing van bestuursleden kunnen kandidaten worden gesteld door het bestuur
en de plaatselijke damverenigingen. De kandidaatstelling moet uiterlijk twee
weken voor de algemene vergadering in het bezit zijn van de secretaris en dient
vergezeld te gaan van een schriftelijke bereidverklaring.

 

6.5        
Tussentijdse functiewisseling leidt op de algemene vergadering tot tussentijds
aftreden.

 

6.6        
In principe worden verbintenissen door alle bestuursleden per gezamenlijke bevoegdheid
aangegaan. Ingeval van spoed of een noodsituatie komt deze bevoegdheid
allereerst toe aan het dagelijks bestuur. In geval van afwezigheid ten gevolge
van ziekte of anderzijds van één of meerdere leden van het dagelijks bestuur,
wordt deze beslissingsbevoegdheid door de voorzitter alleen uitgeoefend.

 

6.7        
Een bestuursbesluit wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

 

6.8        
Het bestuur kan, naar bevind van zaken, commissies instellen, waaronder een
redactiecommissie t.b.v. het mededelingenblad. Commissies hebben met
uitzondering van de onafhankelijke protest- en kascontrolecommissie, die
beide door de algemene vergadering zijn ingesteld en waarin geen ZHZ­
bestuursleden zitting hebben, geen bestuursbevoegdheden.

 

Taken voor ieder bestuurslid

Artikel 7

 

De voorzitter

7.1        
De voorzitter waakt in het bijzonder over de belangen van de damprovincie en is
haar officiële woordvoerder. Hij heeft de leiding in de algemene vergadering en
in bestuursvergaderingen en heeft het recht deze bijeenkomsten, mits daarin
gesteund door 2 medebestuursleden, te schorsen of discussies te sluiten. Verder
draagt de voorzitter zorg voor de naleving van statuten, reglementen en
besluiten van de bond. Hij heeft het recht van ieder bestuurslid verantwoording
te vorderen over dat gedeelte van het beheer, dat aan de zorgen van het
betreffende bestuurslid is toevertrouwd. De voorzitter coördineert de
activiteiten binnen de dambond ZHZ en draagt er zorg voor dat er niets tussen de
wal en het schip valt. In dat kader beheert de voorzitter de damagenda en is
aanspreekpunt voor een ieder. De voorzitter overlegt voor zover nodig en
mogelijk met de voorzitters van de aangesloten damverenigingen. De voorzitter
draagt zorg voor een blijk van waardering voor hen die zich verdienstelijk
hebben gemaakt voor de dambond ZHZ of haar voorgangers (ZHDB en districten) en
voor jubilarissen. Eén van de andere bestuursleden neemt de functie van
plaatsvervangend voorzitter op zich.

 

De secretaris

7.2        
De door de secretaris te verrichten werkzaamheden bestaan onder meer uit het voeren van de correspondentie die in het bestuur besproken is, het maken van het jaarverslag
en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de besluiten van de
algemene ledenvergadering en van de bestuursvergaderingen. Hij heeft het beheer
over het archief, waarin alle originele inkomende stukken en de kopieën van de
uitgaande stukken worden gedeponeerd. De secretaris zorgt er verder voor dat
binnen drie weken na een gehouden vergadering de desbetreffende notulen aan de
bestuursleden verzonden worden, terwijl hij het jaarverslag en de notulen van de
algemene vergadering uiterlijk twee weken voor de eerstkomende algemene
vergadering aan de belangstellenden toestuurt.

 

De penningmeester

7.3        
De penningmeester beheert de geldmiddelen. Hij draagt zorg voor het innen van de
contributies en bijdragen en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven,
zodanig, dat de baten en schulden aanstonds te allen
tijde worden gekend. De penningmeester is zelfstandig bevoegd uitgaven te doen,
welke het gevolg zijn van de toepassing van het huishoudelijk reglement of van
de uitvoering van besluiten van bestuurs- of ledenvergaderingen. Op de
jaarvergadering brengt de penningmeester aan de leden een financieel verslag uit
over het afgelopen boekjaar en dient een begroting in voor het komende
verenigingsjaar. Verder is hij verplicht aan de kascontrolecommissie inzage te
verlenen van de boeken en kasbescheiden. Bij een eventuele tussentijdse
aftreding brengt de penningmeester verslag uit aan de kascontrolecommissie en
doet rekening en verantwoording.

 

De competitieleider

7.4        
De competitieleider is belast met de zorg voor de competitie en alle andere
senioren teamwedstrijden. Verder is hij eerst verantwoordelijke voor de
tenuitvoerlegging van en de toetsing aan de wedstrijdvoorwaarden, t.a.v.: 1. De
kampioenschap-, promotie- en degradatiecriteria. 2.De individuele en collectieve
rechten en plichten van spelers en/of verenigingen. 3. De
speelgerechtigdheid en dispensatieverlening. 4. De inroostering en de
uitslagverwerking van de verschillende wedstrijden en de berekening van de
omslagkosten.

 

De wedstrijdleider

7.5        
Draagt zorg voor alle persoonlijke (senioren) wedstrijden. Is de coördinator, het
aanspreekpunt, voor al hetgeen zich voordoet met betrekking tot de ZHZ-vertegenwoordigende teams en eventuele KNDB
trainingen.

 

De schooldamleider

7.6        
Draagt zorg voor alle ZHZ-schooldamwedstrijden; geeft onder meer de aangesloten
dam-verenigingen advies over de organisatie van wedstrijden voor basis- en
voortgezet onderwijs.

 

De Jeugdleider

7.7        
Draagt zorg voor alle ZHZ-jeugddamwedstrijden in de categorieën junioren, aspiranten,
pupillen en welpen. De jeugdleider is de coördinator, het aanspreekpunt, voor al
hetgeen zich. voordoet met betrekking tot de jeugdtraining en de ZHZ-vertegenwoordigende jeugdteams. De jeugdleider onderhoudt de contacten en verstrekt de nodige informatie aan de jeugdcoördinatoren van de plaatselijke verenigingen.

 

 

Alle bestuursleden

7.8        
Alle bestuursleden dienen:

a)    Tijdig relevante informatie te verstreken aan de andere bestuursleden, de
redactiecommissie, de webmaster en de bestuursleden van de aangesloten
damverenigingen, de KNDB en anderen.

b)     Wanneer nodig onderhouden van kontakten met dezen.

c)     De primaire zorg te dragen voor een goed verloop van de activiteiten vanaf het
ontwerpvoorstel tot regeling tot met uitvoering en verslaggeving
daarover.

 

Bestuursvergaderingen

Artikel
8

8.1        
Het bestuur vergadert zo vaak als nodig wordt geoordeeld doch tenminste eenmaal in de twee maanden met uitzondering van de zomervakantie. Indien drie of meer bestuursleden dit wensen moet de voorzitterbinnen één maand een vergadering bijeenroepen. Indien de voorzitter hierbij in gebreke blijft, dan hebben de voorstellers het recht zelf een vergadering uit te schrijven. Besluiten zijn rechtsgeldig, indien meer dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.

 

8.2        
In de notulen van bestuursvergaderingen worden onder meer vermeld: 1. De namen van de
aanwezigen. 2. De genomen besluiten en de daaraan ten grondslag gelegen overwegingen.

 

Algemene vergadering

Artikel 9

9.1        
De algemene vergadering wordt gevormd door het bestuur, afgevaardigden van de aangesloten damverenigingen, leden van commissies, ereleden, leden van verdienste en één
afgevaardigde van het KNDB bestuur; alleen zij kunnen aan de beraadslagingen
deelnemen. De overige leden hebben als toehoorder het recht van toegang tot de
algemene vergadering.

 

9.2        
Iedere
vereniging heeft recht op één afgevaardigde. Een niet bestuurslid kan slechts
afgevaardigde zijn als hij een door 2 bestuursleden ondertekende geloofsbrief
kan overleggen. Een afgevaardigde brengt evenzoveel stemmen uit als zijn
vereniging op 1 januari leden telt.

 

9.3        
Op de agenda worden in elk geval de volgende punten geplaatst: 1.Notulen, 2. Jaarverslagen,
3. Begroting, 4. Bestuursbeleid, 5. Verkiezingen, 6. Voorstellen en 7.Rondvraag.

 

9.4        
Voorstellen, voorzien van toelichting met betrekking tot  redenen, voordelen, verbetering en
dergelijke, kunnen uiterlijk 2 maanden voor de algemene vergadering schriftelijk
bij het bestuur worden ingediend, door hen die de algemene vergadering vormen.

 

9.5        
Het bestuur plaatst ingediende voorstellen al dan niet voorzien van toelichting en
preadvies, op de agenda. Iedere aangesloten damvereniging heeft het recht
schriftelijk wijzigingsvoorstellen in te dienen tot uiterlijk 8 dagen voor het
aanvangstijdstip van de vergadering.

 

9.6        
Een voorstel van orde, dat uitsluitend betrekking heeft op de orde van de vergadering, kan op
elk moment worden ingediend en wordt onmiddellijk in behandeling genomen.

 

9.7        
Voorstellen, alsmede de eventuele wijzigingen daarop, worden in volgorde van indiening in stemming gebracht. Voor zover er besluiten worden genomen over punten die niet op de agenda staan, kan er slechts sprake zijn van een intentieverklaring.

 

9.8        
Geen lid voert het woord dan na het aan de voorzitter gevraagd en van hem verkregen te
hebben. De voorzitter verleent het woord in de volgorde waarin het hem is
gevraagd. Zonder toestemming van de vergadering kan een lid, behalve de
voorsteller, over een zelfde onderwerp niet meer dan tweemaal het woord
voeren.

 

9.9        
Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen van de stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat zijn gesteld, wordt tot stemming overgegaan. Indien voor een vacature slechts één kandidaat is gesteld, kan deze bij acclamatie worden gekozen.

 

9.10    
Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling. Een stembureau van
drie leden stelt de schriftelijke uitslag vast. Bij mondelinge stemming is iedere afgevaardigde verplicht zijn stem uit te brengen door middel van handopsteking.

 

Kascontrole- en andere commissies

Artikel 10

10.1    
De kascontrolecommissie
bestaat uit 2 leden alsmede 1 reservelid,
afkomstig van de bij de ZHZ aangesloten verenigingen. De personele bezetting
wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld. Met inbegrip van het
eerste reservejaar bedraagt de zittingsduur drie jaar. Zij controleert het financieel verslag van de penningmeester op juistheid en volledigheid, waarna de commissie de algemene vergadering schriftelijk van haar bevindingen op de hoogte stelt. Middels goedkeuring door de algemene vergadering wordt aan de penningmeester decharge verleend.

 

10.2    
De protestcommissie

bestaat uit 3 leden alsmede 1 reservelid, afkomstig van de bij de ZHZ aangesloten verenigingen. De personele bezetting wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld. Met inbegrip van het eerste reservejaar bedraagt de zittingsduur drie jaar. Zij beoordeelt op verzoek, zonder last of ruggespraak, de betwiste beslissingen van het bestuur van de ZHZ betreffende de uitvoering van het Spel en Wedstrijdreglement of nadere      
(provinciale) wedstrijdvoorwaarden en kan deze nietig verklaren. De protestcommissie geeft op de algemene vergadering een overzicht van haar werkzaamheden. Degene die het niet eens is met een beslissing van de protestcommissie kan een beroep doen op de algemene ledenvergadering. Aanmelding hiervoor gaat schriftelijk via het bestuur van ZHZ.

 

10.3    
De redactiecommissie

bestaat uit 3 leden, die zorg dragen voor de vervaardiging en verzending van het
mededelingenblad. Bij mogelijk conflicterende artikelen overlegt de redactie
eerst met het bestuurslid dat deze activiteit coördineert.

 

10.4    
Webmaster.

Een lid die de taak op zich neemt van inrichting en onderhoud van een website bestaande uit digitale informatie ten behoeve van alle leden en andere belangstellenden.

 

Tuchtrechtspraak

Artikel 11

11.1    
Strafbaar is een handelen of een nalaten dat in strijd is met de statuten, de reglementen
en/of besluiten van organen van Zuid-Holland Zuid en de KNDB.

11.2    
Het bestuur is (zelfstandig) bevoegd om ingeval van overtreding de navolgende straffen op te
leggen c.q. maatregelen te nemen:

a)    Geen maatregel; volstaan wordt met het oordeel van het bestuur aan de betrokkenen
kenbaar te maken.

b)    Schriftelijke waarschuwing.

c)    Geldboete, met een maximum van € 100,00.

d)    Verbod om gedurende een periode van ten hoogste twaalf maanden aan bepaalde wedstrijden deel te mogen nemen.

e)    Opzegging lidmaatschap.

f)   Tijdelijke ontzetting uit alle rechten.

g)  Ontzetting
uit het lidmaatschap; waarbij de KNDB gevraagd wordt deze straf voor minimaal 3
jaar over te nemen.

 

11.3    
Binnen 2 weken na een bepaald voorval dient een eventueel protest ingediend te worden,
waarna binnen 2 maanden uitspraak wordt gedaan. Strafoplegging geschiedt als 2/3
van het aantal bestuursleden ermee instemt.

 

Slotbepalingen

Artikel
12

12.1    
In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het
bestuur.

 

12.2    
Aanvulling of wijziging van dit reglement kan slechts geschieden bij besluit van de
algemene vergadering. Voor een dergelijke beslissing is een gewone meerderheid
van de uitgebrachte geldige stemmen vereist.